Skyddsrum

Timmermansgatan 13

802 52 Gävle

anders@ltikontroll.se

070 - 510 68 78

Låt alltid besiktiga ett skyddsrum innan du som köpare övertar en fastighet som innehåller ett skyddsrum.


Tänk på att ägare till fastigheter med skyddrum är skyldiga, enligt 4 kapitlet 2§ i lagen om skyddsrum, att underhålla skyddrummen så de behåller samma funktion som när de byggdes. Som ny ägare övertar du det ansvaret.


Har förändringar skett i skyddsrummet kan det bli mycket kostsamt att återställa.


Jag är behörig skyddsrumskontrollant och utför besiktning enligt regler uppsatta av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.